Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemeen

 1. Bij de toepassing van deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
  1. PV monteur B.V.: PV monteur B.V.
  2. Koper: opdrachtgever c.q. Koper die een Overeenkomst met PV monteur B.V. sluit inzake de koop en eventuele Installatie van het Product;
  3. Consument: een aantal bepalingen in deze Algemene Voorwaarden ziet alleen toe op de situatie waarin Koper een natuurlijke persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. In die bepalingen wordt deze partij aangeduid als Consument;
  4. Product: zonnepanelen in de ruimste zin van het woord, inclusief onder andere: omvormers, laadregelaars, inverters, accu’s, dataloggers, bekabeling en montagemateriaal. Zoals gespecificeerd in de Overeenkomst, waaronder ook begrepen de advieswerkzaamheden;
  5. Overeenkomst: de Overeenkomst tussen PV monteur B.V. en Koper tot koop van het Product en eventuele Installatie daarvan;
  6. Installatie: indien tussen partijen overeengekomen de montage en aansluiting van het Product, op zo’n manier dat het in de gegeven omstandigheden een goede opbrengst kan behalen;
  7. Verwachte opbrengst: de in de Overeenkomst omschreven verwachte opbrengst, die het Product zal (kunnen) genereren.
 2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle aanbiedingen en gesloten overeenkomsten tussen PV monteur B.V. en Koper;
 3. Van deze voorwaarden kan niet worden afgeweken tenzij de betrokken partijen zulks schriftelijk zijn overeengekomen en dan uitsluitend voor de Overeenkomst waarvoor deze gewijzigde afspraken zijn gemaakt;
 4. De toepasselijkheid van Algemene Voorwaarden van Koper wordt, voor het geheel of delen daarvan, uitdrukkelijk uitgesloten;
 5. Koper die een Overeenkomst heeft gesloten onder toepasselijkheid van deze voorwaarden, wordt geacht stilzwijgend te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op later gesloten overeenkomsten;
 6. Indien een of meerdere van deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd zouden mogen worden, dan blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden op de Overeenkomst van toepassing.

Artikel 2: Overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen van PV monteur B.V. zijn vrijblijvend en gebaseerd op de bij de aanvraag verstrekte gegevens. Indien zich, in aanvulling of afwijking van de informatie die door Koper is verstrekt, alsnog omstandigheden voordoen of blijken die een belemmering vormen voor de uitvoering of tijdsduur van de opdracht, dan kan PV monteur B.V. de opdracht beperken, uitbreiden of beëindigen;
 2. Mondelinge afspraken binden PV monteur B.V. niet;
 3. De bepalingen opgenomen in de Overeenkomst prevaleren boven de bepalingen als opgenomen in deze Algemene Voorwaarden;
 4. Alleen PV monteur B.V. geldt tegenover Koper als opdrachtnemer, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaald persoon zal worden uitgevoerd. De werking van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten;
 5. PV monteur B.V. voert de aan haar verstrekte opdracht uitsluitend ten behoeve van Koper uit. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden of aan de wijze waarop al dan niet uitvoering aan de opdracht is gegeven geen rechten ontlenen. Koper vrijwaart PV monteur B.V. tegen aanspraken van derden dienaangaande;
 6. De Overeenkomst komt eerst tot stand nadat Koper een offerte schriftelijk (e-mail daaronder begrepen) heeft aanvaard c.q. bevestigd. Op het moment dat PV monteur B.V. de door Koper getekende offerte ontvangt en bevestigt;
 7. De Overeenkomst treedt in de plaats van al hetgeen tussen PV monteur B.V. en Koper is besproken;
 8. Een samengestelde prijsopgave verplicht PV monteur B.V. niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs;
 9. Aanvullingen c.q. wijzigingen op de opdrachtbevestiging c.q. offerte en opdracht zijn voor partijen slechts bindend indien en voor zover deze door partijen schriftelijk zijn vastgelegd. De datum van ingang van de wijzigingen zal daarbij uitdrukkelijk worden aangegeven;
 10. Indien zich wetswijzigingen voordoen, dan wel uitleg van wetgeving aanmerkelijk wijzigt waardoor de gesloten Overeenkomst wijzigt, komen alle eventueel nadelige gevolgen daarvan voor risico van Koper. Tenzij en voor zover dit bij nadere overeenkomst expliciet anders wordt overeengekomen;
 11. Tekeningen en berekeningen met hierin onder andere opgenomen de dak afmetingen, aantal zonnepanelen en belangrijke ballast, welke voorafgaand aan het tot stand komen van de Overeenkomst zijn gemaakt, zijn vrijblijvende en indicatieve tekeningen en berekeningen waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Deze tekeningen en berekeningen vormen geen onderdeel van de Overeenkomst. PV monteur B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien een derde (al dan niet in opdracht van Koper) deze indicatieve tekeningen en berekeningen van PV monteur B.V. gebruikt bij Installatie van het Product, zonder dat PV monteur B.V. bij de Installatie van het Product betrokken is.

Artikel 3: Prijs

 1. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is bepaald, zijn de in de aanbieding en Overeenkomst vermelde prijzen vast;
 2. Indien na de datum van totstandkoming van de Overeenkomst en voor de betaling één of meer van de kostprijsfactoren (zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, prijzen van materialen, transportkosten, in- en/of uitvoerrechten en belastingen) een wijziging heeft ondergaan, is PV monteur B.V. gerechtigd om de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te wijzigen;
 3. In het geval er sprake is van een wijziging, zoals bedoeld in artikel 3.2, zijn zowel PV monteur B.V. als Koper gerechtigd de Overeenkomst, binnen tien werkdagen na de mededeling van PV monteur B.V. dat de prijs wordt verhoogd, per aangetekende brief te ontbinden.

Artikel 4: Levering en eigendomsoverdracht

 De levering van het Product geschiedt op het door Koper opgegeven adres, waarbij PV monteur B.V. streeft naar een leveringstermijn van 3 maanden nadat PV monteur B.V. de Overeenkomst is aangegaan;

 1. De in 4.1 genoemde termijn is geen fatale termijn. Indien PV monteur B.V. niet tijdig levert, zal Koper PV monteur B.V. in gebreke stellen en een redelijke termijn stellen voor nakoming. Alle aansprakelijkheid met betrekking tot niet tijdige levering door PV monteur B.V. wordt hierbij uitgesloten, waaronder tevens, maar niet uitsluitend, financiële schade ontstaan door de niet gerealiseerde opbrengst van het Product;
 2. PV monteur B.V. is gerechtigd het Product in gedeelten te leveren. Indien het Product in gedeelten wordt geleverd, is PV monteur B.V. gerechtigd ieder deel afzonderlijk te factureren;
 3. Indien na het tot stand komen van de Overeenkomst het Product niet meer leverbaar is, althans niet meer leverbaar is binnen een redelijke termijn —ter beoordeling van PV monteur B.V.— is PV monteur B.V. gerechtigd een vergelijkbaar Product —ter beoordeling van PV monteur B.V.— aan te bieden. PV monteur B.V. is gerechtigd de overeengekomen prijs overeenkomstig aan te passen;
 4. In het geval er sprake is van wijziging van de Overeenkomst, zoals bedoeld in artikel 4.4, zijn zowel PV monteur B.V. als Koper gerechtigd de Overeenkomst, binnen tien werkdagen na de mededeling van PV monteur B.V. dat de Overeenkomst wordt gewijzigd, per aangetekende brief te ontbinden;
 5. PV monteur B.V. of een door haar aangewezen installateur zal Koper telefonisch benaderen voor het maken van een afspraak voor de levering van het Product en eventuele Installatie;
 6. PV monteur B.V. behoudt zich het eigendom voor van alle door haar aan Koper geleverde zaken, zolang Koper niet volledig heeft voldaan aan zijn (betalings-)verplichting(-en) jegens PV monteur B.V., uit hoofde van de overeenkomsten van leveranties of terbeschikkingstelling van zaken of producten. Vorderingen ter zake van een tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten daaronder begrepen;
 7. Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag Koper deze buiten zijn normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren;
 8. Koper machtigt PV monteur B.V. onherroepelijk tot toegang tot de plaats waar de door PV monteur B.V. afgeleverde/geïnstalleerde goederen zich bevinden, om deze onder zich te nemen. Koper is aansprakelijk voor de door de PV monteur B.V. te maken kosten van terugneming;
 9. Koper verplicht zich reeds nu voor alsdan op eerste verzoek van PV monteur B.V. een bezitloos pandrecht te vestigen op het Product, voor zover het eigendomsvoorbehoud van PV monteur B.V. op deze zaken te eniger tijd mocht blijken teniet te zijn gegaan;
 10. De door PV monteur B.V. aan Koper geleverde of ter beschikking gestelde goederen of producten zijn vanaf het moment van feitelijke aflevering aan Koper volledig voor diens rekening en risico;
 11. Koper heeft de verplichting bij aflevering, en uiterlijk binnen 48 uur na aflevering, te onderzoeken of de juiste zaken zijn geleverd en of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld het aantal en de hoeveelheid) beantwoorden aan de Overeenkomst. Is dit niet het geval en doet de wederpartij daarvan niet binnen twee weken schriftelijk mededeling aan PV monteur B.V., dan verliest Koper alle rechten ter zake tekortkoming in de nakoming verband houdende met het niet beantwoorden van hetgeen is afgeleverd aan de Overeenkomst;
 12. In afwijking van het in artikel 4.12 bepaalde, geldt voor Consument een termijn van twee maanden.


Artikel 5: Betaling

 1. Alle bedragen die Koper aan PV monteur B.V. verschuldigd is op grond van de levering en Installatie van het Product, brengt PV monteur B.V. aan Koper in rekening door middel van een factuur;
 2. Betaling door Koper dient te geschieden in Euro binnen 14 dagen na de factuurdatum op een door PV monteur B.V. aangewezen bank- en/of girorekening, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeen is gekomen;
 3.  
  1. Klachten schorten de betalingsverplichting van Koper niet op;
  2. Het onder sub a. van dit lid bepaalde is niet van toepassing op overeenkomsten met Consument.
 4.  
  1. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van PV monteur B.V. is het Koper niet toegestaan zijn betalingsverplichting jegens PV monteur B.V. te verrekenen met een vordering van Koper op PV monteur B.V., uit welke hoofde dan ook. Dit geldt eveneens indien Koper (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard;
  2. Het onder sub a. van dit lid bepaalde is niet van toepassing op overeenkomsten met Consument.
 5. PV monteur B.V. heeft het recht op ieder moment vooruitbetaling, contante betaling, dan wel zekerheid voor de betaling van Koper te verlangen, waarbij geldt dat van Consument maximaal vooruitbetaling van 50% van het aankoopbedrag kan worden gevraagd, tenzij in de Overeenkomst uitdrukkelijk anders is bepaald;
 6. In geval van liquidatie, faillissement, beslag op goederen en/of zaken van Koper of surseance van betaling van Koper zijn de vorderingen van PV monteur B.V. op Koper onmiddellijk opeisbaar;
 7. De betalingstermijn als bedoeld in artikel 5.2 is een fatale termijn. Bij niet tijdige betaling is Koper dan ook zonder ingebrekestelling in verzuim en is PV monteur B.V. gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur handels- c.q. wettelijke rente in rekening te brengen;
 8. Indien Koper in verzuim is van de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, is Koper aan PV monteur B.V. naast de in artikel 5.7 bedoelde rente tevens buitengerechtelijke kosten verschuldigd, waarbij PV monteur B.V. aanspraak maakt op vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten. Welke, in afwijking van artikel 6:96 lid 4 BW en in afwijking van het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, reeds nu voor alsdan worden vastgesteld op een bedrag gelijk aan 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 75,00 voor iedere gedeeltelijk of volledig onbetaald gelaten factuur;
 9. In afwijking van het in artikel 5.8 bepaalde geldt ter zake vergoeding van buitengerechtelijke kosten voor de Consument dat PV monteur B.V. aanspraak maakt op een bedrag gelijk aan de wettelijk maximaal toegestane vergoeding ter zake buitengerechtelijke incassokosten, zoals is bepaald in en wordt berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. Voor zover het openstaande bedrag —na het intreden van het verzuim— niet alsnog, na aanmaning, binnen 14 dagen gerekend vanaf de dag liggende na de dag van aanmaning wordt voldaan;
 10. Ingeval van niet of niet tijdige betaling door Koper dan wel niet of niet behoorlijke nakoming van enige op Koper rustende verplichting, is PV monteur B.V. gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden en verdere verrichting van diensten te staken, onverminderd het recht van PV monteur B.V. om nakoming of vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding van de Overeenkomst geleden schade van Koper te vorderen;
 11. Koper is gehouden tot het stellen van zekerheid, indien opeisbare vorderingen van PV monteur B.V. op Koper onvoldaan blijven.


Artikel 6: Installatie

 1. Het Product wordt door Koper zelf geïnstalleerd en aangesloten tenzij Koper met PV monteur B.V. is overeengekomen dat PV monteur B.V. het Product zal (laten) installeren en aansluiten;
 2. Koper is jegens PV monteur B.V. verantwoordelijk voor de juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen en/of voorwaarden die noodzakelijk zijn voor het installeren, het aansluiten en het veilig en juist functioneren van het Product. Koper is voorts gehouden al het mogelijke te doen wat redelijkerwijs van belang is voor de goede en tijdige uitvoering van de Overeenkomst;
 3. PV monteur B.V. verplicht zich ertoe de werkzaamheden in het kader van de opdracht conform de in de branche geldende normen uit te voeren. Voor zover een goede uitvoering van de opdracht dit vereist, heeft PV monteur B.V. het recht (delen van) het werk door derden te laten uitvoeren;
 4. PV monteur B.V. is nooit aansprakelijk voor schade aan het werk als gevolg van door Koper of in opdracht van Koper door derden uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leveringen;
 5. Koper verleent in het voorkomende geval het personeel van PV monteur B.V. of een door haar aangewezen installateur toegang tot de plaats waar het Product geïnstalleerd dient te worden;
 6. Koper staat ervoor in dat op de plaats van Installatie geen asbest aanwezig is;
 7. Schade en kosten die ontstaan zijn doordat aan de in de in deze Algemene Voorwaarden gestelde voorwaarden niet voldaan is, komen voor rekening van Koper;
 8. Koper draagt voorts het risico voor schade die veroorzaakt is of zal worden als gevolg van onjuistheden in de door hem opgegeven informatie of opgedragen werkzaamheden en gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan de werkzaamheden verricht worden;
 9. Voor zover een deskundig tussenpersoon, waaronder onder meer —doch niet uitsluitend— wordt verstaan een adviesbureau, bouwbedrijf of installateur, wenst af te wijken van hetgeen is bepaald in artikel 6.3 en dus de Installatie niet wenst uit te voeren volgens de in de branche geldende normen, zoals de NEN 7250, is PV monteur B.V. niet aansprakelijk voor eventuele schade (zowel directe als indirecte schade) ten gevolge van het niet installeren volgens de in de branche geldende normen;
 10. PV monteur B.V. verplicht zich ertoe om de meterkast conform NEN1010 op te leveren. De mogelijkheid bestaat dat PV monteur B.V., om aan deze norm te voldoen, de verzegeling van de hoofdzekering dient te doorbreken. Koper is zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van een nieuwe zegel en dient de kosten van de nieuwe zegel zelf aan de netbeheerder te voldoen. Deze kosten komen nimmer voor rekening van PV monteur B.V., tenzij anders is overeengekomen;

Artikel 7: Garantie

 1. PV monteur B.V. garandeert de goede werking van het Product bij normaal gebruik en na juiste Installatie voor een periode van vijf jaar, mits daarop aanspraak wordt gemaakt op de wijze als geregeld in dit artikel 7;
 2. Indien Installatie van het Product overeen is gekomen, garandeert PV monteur B.V. de correcte Installatie voor een periode van vijf jaar, mits daarop aanspraak wordt gemaakt op de wijze als geregeld in dit artikel 7;
 3. Gebreken moeten onverwijld doch altijd binnen twee weken na openbaring van het gebrek schriftelijk worden gemeld aan PV monteur B.V., bij gebreke waarvan iedere aanspraak op garantie jegens PV monteur B.V. vervalt;
 4. In afwijking van het in artikel 7.3 bepaalde, geldt voor de Consument een termijn van twee maanden;
 5. Door schaduw en andere oorzaken is het mogelijk dat aan het einde van het jaar het Product niet de verwachte opbrengst heeft gegenereerd. Indien er sprake is van een geringe afwijking van de verwachte opbrengst, zijnde een afwijking van 10% of minder, geldt dat dit niet als gebrek, als bedoeld in artikel 7.3, kan worden gekwalificeerd;
 6. Koper moet PV monteur B.V. in alle gevallen de gelegenheid bieden een eventueel gebrek te (laten) herstellen. PV monteur B.V. zal naar haar keuze binnen een redelijke termijn of het gebrek herstellen of het Product vervangen. Indien het Product niet meer leverbaar is, is PV monteur B.V. gerechtigd het gebrek met een vergelijkbaar Product —ter beoordeling van PV monteur B.V.— te (laten) herstellen. Koper heeft in geen geval recht op restitutie van het factuurbedrag. Voor eventuele (gevolg-)schade als gevolg van het herstel of vervanging is PV monteur B.V. niet aansprakelijk;
 7. Gedurende de garantieperiode van PV monteur B.V. zal de Installatie of een onderdeel daarvan met een toegekende garantieclaim door PV monteur B.V. kosteloos worden geleverd en geïnstalleerd;
 8. Zolang Koper niet aan alle op hem rustende financiële verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst heeft voldaan, kan hij geen aanspraak maken op garantie;
 9. Koper verliest zijn aanspraak op garantie jegens PV monteur B.V., is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart PV monteur B.V. tegen iedere aanspraak van derden ter zake van schadevergoeding indien en voor zover:
  1. De schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies, adviezen of gebruiksaanwijzingen van PV monteur B.V. strijdig gebruik van het Product of een onderdeel daarvan door Koper;
  2. De schade is ontstaan door fouten, onvolledigheden of onjuistheden in gegevens, materialen, informatiedragers, bescheiden e.d. die door of namens Koper aan PV monteur B.V. zijn verschaft en/of voorgeschreven;
  3. De schade is ontstaan door eigenschappen van de ondergrond van de locatie of de locatie zelf waar het Product of een onderdeel daarvan is geplaatst;
  4. De schade is ontstaan door aanwijzingen van of namens Koper aan PV monteur B.V.;
  5. De schade is ontstaan doordat Koper zelf of een derde in opdracht van Koper reparaties of andere werkzaamheden aan de Installatie of een onderdeel daarvan heeft uitgevoerd, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PV monteur B.V.;
  6. De schade is ontstaan door uitgevoerde noodreparaties.


Artikel 8: Aansprakelijkheid

 1. PV monteur B.V. kwijt zich van haar taak, zoals van een bedrijf in haar branche mag worden verwacht, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van overlijdens- en letselschade, gevolgschade, bedrijfsschade, winstdervingen en/of stagnatieschade, die het gevolg is van handelen of nalaten van PV monteur B.V., haar personeel dan wel door haar ingeschakelde derden, het Product en/of de Installatie. Tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten;
 2. PV monteur B.V. is nooit aansprakelijk voor schade door misgelopen stroomopbrengst als gevolg van niet functioneren van het Product en/of onjuiste Installatie;
 3. Schade dient zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen twee weken na het constateren van de schade, aan PV monteur B.V. gemeld te worden;
 4. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van PV monteur B.V., uit welke hoofde ook, bovendien beperkt tot het daadwerkelijk betaalde factuurbedrag. Althans, het deel daarvan dat betrekking heeft op de aansprakelijkheid en zulks tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van PV monteur B.V. in het voorkomende geval te verstrekken uitkering (met inbegrip van het eigen risico dat PV monteur B.V. in verband met de verzekering draagt), voor zover PV monteur B.V. hiervoor verzekerd is;
 5. Koper vrijwaart PV monteur B.V. tegen eventuele aanspraken van derden, waaronder bijvoorbeeld begrepen de eigenaar van het pand en/of de onroerende zaak, verband houdende met het Product, de Installatie en/of de aanwezigheid van het Product;
 6. Koper dient PV monteur B.V. uiterlijk binnen zes maanden nadat hij bekend is geworden met c.q. bekend had kunnen zijn met de door hem geleden schade, hiervoor aan te spreken;
 7. In afwijking van het in artikel 8.6 bepaalde geldt voor de Consument een termijn van één jaar;
 8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van PV monteur B.V., haar directie en/of haar leidinggevend personeel.

Artikel 9: Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst die PV monteur B.V. of Koper niet kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan de schuld van PV monteur B.V. of Koper, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van PV monteur B.V. of Koper komt;
 2. In geval van tijdelijke overmacht, is PV monteur B.V. gerechtigd de overeengekomen beoogde termijn te verlengen met de tijd, gedurende welke de tijdelijke overmacht voortduurt;
 3. In geval van blijvende overmacht, dan wel een overmacht situatie gedurende een aaneengesloten periode van meer dan drie maanden, is PV monteur B.V. respectievelijk Koper gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden. In geval van overmacht kan Koper geen vergoeding van door hem geleden schade van PV monteur B.V. vorderen, onverminderd het bepaalde in artikel 6:78 BW;
 4. Partijen zullen elkaar over en weer zo spoedig als mogelijk schriftelijk op de hoogte stellen van een overmacht situatie.

Artikel 10: Overig

 1. Indien en voor zover in rechte komt vast te staan dat op enige bepaling van deze voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan desbetreffende bepaling, wat betreft de inhoud en strekking daarvan, in elk geval een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, dat daar wel een beroep op kan worden gedaan;
 2. PV monteur B.V. is te allen tijde bevoegd tot wijziging van deze voorwaarden over te gaan. PV monteur B.V. zal Koper van voornoemde wijziging uiterlijk 14 dagen voor de beoogde ingangsdatum van de wijzigingen, schriftelijk in kennis stellen. Wanneer Koper niet binnen acht dagen na dagtekening van voornoemde kennisgeving, schriftelijk heeft medegedeeld dat de voorgenomen wijzigingen niet te aanvaarden, wordt Koper geacht deze wijzigingen wel te hebben aanvaard waarna de wijzigingen volledig en integraal deel gaan uitmaken van de Overeenkomst.

Artikel 11: Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op elke overeenkomst, waarvan deze Algemene Voorwaarden deel uitmaken, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing met uitsluiting van buitenlandse wetgeving en verdragen zoals het Weens Koopverdrag;
 2. Geschillen tussen partijen, daaronder begrepen die welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd, zullen zoveel mogelijk door middel van goed overleg tot een oplossing worden gebracht;
 3. Indien partijen niet tot een oplossing komen is de rechtbank Den Haag bevoegd om van eventuele geschillen kennis te nemen, zij het dat PV monteur B.V. altijd de bevoegdheid behoudt het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de plaats waar Koper is gevestigd;
 4. In afwijking van het in artikel 11.3 bepaalde geldt voor de Consument dat deze steeds bevoegd is te kiezen voor beslechting van het geschil door de wettelijk bevoegde rechter, mits hij deze keuze tijdig kenbaar maakt aan PV monteur B.V.. Met tijdig wordt hier bedoeld: binnen één maand nadat PV monteur B.V. schriftelijk aan de Consument heeft meegedeeld het geschil te willen voorleggen aan de rechtbank Den Haag.